Nowe badania dra Marka Benio: Koszty pracy w usługach transgranicznych

Pilne

Brak rzetelnych badań jest najlepszą pożywką dla nieprzychylnych delegowaniu nastrojów w państwach przyjmujących. Bez badań nie sposób odpowiedzieć na pytanie czy pracownicy delegowani zarabiają godziwie, ani czy ich obecność rujnuje lokalne rynki pracy. Bez liczb udowodnić dumping socjalny jest równie trudno jako to, że go nie ma. Te i inne fakty stały się motywacją do przeprowadzenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie badań pt. „Koszty pracy w usługach transgranicznych”, których autorem jest dr Marek Benio.

Celem badań była próba wyliczenia proporcji jaką stanowią koszty wynikające z transgranicznego charakteru usługi w całkowitych kosztach pracy.  Wyróżnia badania wysoka jakość próby, dlatego że badaniem objęto legalnie działające przedsiębiorstwa, występujące o poświadczenia A1 dla swoich pracowników, szanujące obowiązek notyfikacji pracowników, poddawane kontrolom zarówno w Polsce jaki i w krajach wykonania usługi, dbającym o wysoki standard świadczonych usług oraz o utrzymanie kadry.

„Chciałbym, aby niniejsze badania przyczyniły się do budowania filaru społecznego Unii Europejskiej w oparciu o fakty, które wynikają z badań.” (Marek Benio)

Badania te objęły 20 623 wydanych druków A1 w okresie 2013-2015 lata. Przyjęto w nich konserwatywne założenie liczby pracowników delegowanych: 75% liczby wydanych A1. Wykazały one, że przeciętne wynagrodzenie godzinowe netto delegowanego pracownika wyniosło 9,97 Euro, co stanowiło więcej niż minimalne wynagrodzenie w państwach przyjmujących. Jednocześnie, pozapłacowe koszty zatrudnienia związane z faktem, że praca wykonywana jest na terenie innego państwa członkowskiego niż siedziba pracodawcy wyniosły 29% całkowitego kosztu pracy.

Wśród tych kosztów znalazły się wydatki stałe i zmienne. Do tych pierwszych (2%) należą m.in. zatrudnienie reprezentanta do kontaktów z organami kontroli w państwie przyjmującym, spory prawne czy windykacje należności transgranicznych. Do drugich – np. koszty zakwaterowania pracownika, dojazdu do miejsca pracy czy różnic kursowych.

W załączonym streszczeniu badań dra Marka Benio znajdą Państwo odpowiedź na pytanie w jaki sposób zaprezentowane badania mogą się przyczynić do udoskonalenia propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej ukierunkowanej rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych.