Poprawki do projektu nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników złożone!

Poseł Danuta Jazłowiecka, członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) PE, złożyła poprawki do projektu nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników 96/71/WE. 

Poseł Jazłowiecka od samego początku bierze aktywny udział w pracach związanych z propozycją Komisji Europejskiej w sprawie nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Konsultowała się w tej sprawie z pracodawcami i pracownikami. 31 stycznia 2017 r. zorganizowała konferencję think tanków w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Celem podejmowanych przez Panią Poseł inicjatyw było lepsze poznanie problemów firm i ich pracowników, rezultatów badań empirycznych oraz opinii ekspertów – prawników, ekonomistów i badaczy z europejskich ośrodków akademickich w kontekście planowanej zmiany dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników.

Ogłoszony przez Komisję projekt nowelizacji dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników od samego początku wzbudza ogromne kontrowersje i sprzeciw. Przede wszystkim ze względu na brak konsultacji społecznych, bazowanie na percepcji i założeniach niepopartych danymi, ale także z uwagi na niezwykły pośpiech, pomijający brak implementacji do prawodawstw krajowych dyrektywy wdrożeniowej (2014/67/UE).

Pani Poseł popiera całkowite odrzucenie projektu nowelizacji, ale obecna sytuacja polityczna nie pozwala na realizację takiego scenariusza. Z tego powodu Europosłanka zaproponowała poprawki, które mają chronić pracowników delegowanych, nie utrudniając przy tym nadmiernie prowadzenia działalności ich pracodawcom.

Główne założenia poprawek Poseł D. Jazłowieckiej 

  1. Doprecyzowanie konsekwencji prawnych dla pracownika delegowanego na dłużej niż 24 miesiące do wykonywania konkretnej pracy w konkretnym miejscu, w ramach umowy między tymi samymi stronami.
  2. Otwarcie debaty nt. połączenia kwestii decyzji o tzw. zwyczajowym miejscu wykonywania pracy („habitual place of work”) pracownika delegowanego z ustaleniem podlegania pod system zabezpieczenia społecznego w ramach Rozporządzenia 883/2004.
  3. Utrzymanie „minimalnych stawek wynagrodzenia” z dyrektywy 96/71/WE wraz z listą dodatków, które uzupełniałyby obowiązek świadczeń na rzecz pracownika po stronie pracodawcy.
  4. Wprowadzenie zapisu, który uniemożliwiłby wyciągnięcie negatywnych konsekwencji wobec przedsiębiorców, jeśli ci zapłacili pracownikowi całkowitą należną mu kwotę, ale np. pomylili się w poszczególnych wyliczeniach, nie znając precyzyjnie sposobu wyliczeń składowych wynagrodzenia państwa przyjmującego.
  5. Wprowadzenie zapisu o niedublowaniu się dodatków i składek, przysługujących pracownikowi delegowanemu w państwie wysyłającym oraz w państwie przyjmującym.
  6. Pilne doprecyzowanie, które formy transportu są objęte dyrektywą o delegowaniu pracowników, a które nie. Wyłączenie tranzytu, transportu międzynarodowego oraz kabotażu łączonego spod dyrektywy 96/71/WE.

Dalsze losy poprawek 

Zgodnie z procedurą kolejnym krokiem jest wypracowywanie kompromisu między skrajnymi założeniami poprawek, zgłoszonych przez poszczególnych Posłów. Zrobią to europosłanki Elisabeth Morin-Chartier (Francja, EPP) oraz Agnes Jongerius (Holandia, S&D), sprawozdawczynie propozycji KE w komisji EMPL. Muszą one wziąć pod uwagę opinie dwóch komisji parlamentarnych. Chodzi o komisję prawną JURI oraz komisję ds. rynku wewnętrznego oraz ochrony konsumentów IMCO. Termin składania poprawek do tej ostatniej minie dopiero 22 marca br. Swoją ostateczną propozycję sprawozdawczynie poddadzą pod opinię i głosowanie pozostałych posłów z komisji EMPL.

WG

Poprawki do projektu nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników złożone!
5 z 1 głosów