loading

O inicjatywie

Inicjatywa Mobilności Pracy od 2013 roku łączy środowisko naukowców, przedsiębiorców i urzędników administracji tworząc jedyne w Polsce merytoryczne forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług.

Cele Inicjatywy

wiadomości

Forum dialogu biznesu, nauki i administracji

Inicjatywa łączy wiedzę i doświadczenie środowisk związanych z problematyką mobilności pracy i usług. Naszym celem jest stworzenie pierwszego w Polsce pola do współpracy i wymiany poglądów środowiska biznesu, polityków oraz przedstawicieli nauki i administracji z całej Europy. Realizacją tej idei jest coroczny Europejski Kongres Mobilności Pracy.
Dokumenty

Poprawa jakości prawa oraz klarowna i jednolita jego interpretacja

Przyczyniamy się wykrywania nieprawidłowości w prawie, poprawy jego jakości oraz klarownej i jednolitej jego interpretacji poprzez opiniowanie ważnych dla mobilności zawodowej aktów prawnych, organizowanie seminariów, konferencji i kongresów, wspieranie działalności badawczej oraz zapewnianie transferu wiedzy pomiędzy środowiskami biznesu, administracji i nauki.
Samolot

Popieranie mobilności pracy i usług w Unii Europejskiej

Wspieramy mobilność pracowników i osób poszukujących pracy poprzez integrowanie środowisk organizujących mobilność zawodową oraz popierających ideę swobodnego przepływu pracowników i usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.
Osoby

Walka ze zjawiskiem handlu ludźmi i nielegalnym zatrudnieniem

Przeciwdziałamy handlowi ludźmi i wyzyskowi poprzez edukację i popularyzację bezpiecznej i legalnej pracy za granicą oraz ostrzeganie przed zagrożeniami płynącymi z nielegalnego zatrudnienia.

Nasza misja

Promujemy polskie usługi na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej oraz budujemy świadomość społeczną w kwestiach związanych z delegowaniem pracowników i dyrektywą wdrożeniową. Nasze działania w tym zakresie obejmują między innymi :
  • organizację Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy,
  • wręczanie honorowej nagrody Labor Mobilis,
  • zwracanie uwagi mediów na tematy związane z eksportem polskich usług
Działania

Najskuteczniej bronimy polskich usług w Europie

Inicjatywa jako jedyna organizacja pozarządowa przez cały okres prac nad dyrektywą wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług aktywnie współpracowała z zespołem Pana Ministra Radosława Mleczki oraz Panią Poseł Danutą Jazłowiecką, sprawozdawcą dyrektywy wdrożeniowej. Dostarczyliśmy argumentów, w następstwie których Polska delegacja w ostatniej części negocjacji zneutralizowała wszystkie największe zagrożenia dla polskich pracowników i firm, w tym najpoważniejsze, jakim było wprowadzenie jednorazowego delegowania.
O inicjatywie

Jesteśmy na bieżąco

Inicjatywa przygląda się obowiązującemu w Polsce i w Europie prawu z zakresu mobilności pracy i usług, trwającym procesom legislacyjnym, a także działaniom władz publicznych szczebla krajowego i unijnego. Na bieżąco śledzimy doniesienia medialne i wnikliwie słuchamy problemów, zgłaszanych przez naszych członków i partnerów. Wszystkie zebrane informacje poddajemy gruntownej analizie i reagujemy m.in. poprzez opiniowanie ważnych dla mobilności pracy i usług propozycji aktów prawnych, informowanie o nieprawidłowościach w obowiązującym prawie oraz poprzez aktywny udział w konsultacjach społecznych.
O inicjatywie

Inicjujemy i organizujemy

Ważnym elementem działalności Inicjatywy jest organizacja Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy oraz warsztatów
tematycznych w ramach cyklu Pracownia Legalnego Delegowania. Inicjujemy także dyskusje, debaty i akcje społeczne w obronie polskich usług i przeciwko aktom dyskryminacji, wymierzonym wobec polskich firm usługowych delegujących pracowników za granicę.
IV Europejski Kongres Mobilności Pracy, 24-25 kwietnia 2015 Kraków

Szczegółowe zagadnienia badawcze:

  • interpretacja zjawiska zastępowalności przy delegowaniu pracowników
  • delegowanie pracowników oraz praca wykonywana w dwóch krajach
  • ochrona polskich pracowników delegowanych i ich pracodawców przed dyskryminacją w Europie
  • efektywne wykrywanie firm z fikcyjną siedzibą w kraju delegującym pracowników i likwidacja zjawiska tzw. spółek-skrzynek pocztowych
  • interpretacja znacznej części działalności przy określaniu właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych
IV Europejski Kongres Mobilności Pracy, 24-25 kwietnia 2015 Kraków

Główny kanał informacyjny

Głównym kanałem informacyjnym Inicjatywy jest strona internetowa, na której publikujemy własne artykuły, komentujemy bieżące wydarzenia, cyklicznie pojawiają się też tutaj wywiady z ekspertami z zakresu mobilności pracy i usług.
O inicjatywie

Trzymamy rękę na pulsie

Publikujemy newsletter, wysyłany do naszych członków oraz do szerokiego grona odbiorców, łączących środowiska biznesu, polityków oraz przedstawicieli nauki i administracji. Inicjujemy debaty i dyskusje na portalach społecznościowych. Wypowiedzi naszych ekspertów regularnie pojawiają się w mediach. Organizujemy własne konferencje prasowe, a na zaproszenie partnerów bierzemy również udział w innych wydarzeniach medialnych.
O inicjatywie

Partnerzy

vhbp
Ta witryna korzysta z plików COOKIE
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie przez tę witrynę. Dowiedz się więcej Zamknij