Uzasadnienie do projektu poprawki do Art. 2a opracowanej przez IMP