Wiedza

Akty prawne i orzecznictwo

Najważniejsze akty prawne oraz wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące delegowania pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


Akty prawne: Prawo pracy

Akt prawny
pdf

Dyrektywa PE i Rady 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE

Akt prawny
pdf

Rozporządzenie PE i Rady 2019/1149 ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy (European Labour Authority)

Akt prawny
pdf

Dyrektywa 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [dyrektywa rewizyjna]

Projekt
pdf

Komisja Europejska: Projekt Rozporządzenia dot. Europejskiego Urzędu ds. Pracy (European Labour Authority)

Projekt
pdf

Wniosek – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej

Projekt
pdf

Wniosek – Rozporządzenie PE i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Projekt
pdf

Wniosek – Rozporządzenie PE i Rady zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i (WE) nr 1072/2009

Projekt
pdf

Wniosek – Dyrektywa PE i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE dot. delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

Akt prawny
pdf

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (z dnia 7 kwietnia 2017 r.)

Akt prawny
pdf

Dyrektywa PE i Rady 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dot. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [dyrektywa wdrożeniowa]

Akt prawny
pdf

Rozporządzenie PE i RADY 593/2008/WE w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (RZYM I)

Akt prawny
pdf

Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dot. delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [dyrektywa podstawowa]

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE: Prawo pracy

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Federatie Nederlandse Vakbeweging, C-815/18 z dnia 1 grudnia 2020 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – Polska przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE, C-626/18 z dnia 28 maja 2020 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – Węgry przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE, C-620/18 z dnia 28 maja 2020 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – Dobersberger, C-16/18 z dnia 29 lipca 2019 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Čepelnik, C-33/17 z dnia 13 listopada 2018 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – Čepelnik, C-33/17 z dnia 8 maja 2018 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – Alpenrind, C-527/16 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – RegioPost, C-115/14 z dnia 17 listopada 2015 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – RegioPost, C-115/14 z dnia 9 września 2015 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Elektrobudowa, C-396/13, z dnia 12 lutego 2015 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Bundesdruckerei, C-549/13 z 18 września 2014 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – Elektrobudowa, C-396/13, z dnia 18 września 2014 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – EssentEnergie Productie BV vs. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C-91/13, z dnia 11 września 2014 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Tevfik Isbir vs. DB Services GmbH, C-522/12 z dnia 07 listopada 2013 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Vicoplus SC PUH, połączone C-307/09 do C-309/09, z dnia 10 lutego 2011 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Komisja p. Luksemburgowi, C-319/06 z 19.06.2008

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Rüffert, C-346/06 z 3 kwietnia 2008 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Laval un Partneri Ltd., C-341/05, z dnia 18 grudnia 2007 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Viking Line, C-438/05 z 11 grudnia 2007 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Komisja vs. Niemcy, C-244/04, z dnia 19 stycznia 2006 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Komisja vs. Niemcy, C-341/02, z dnia 14 kwietnia 2005 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Wolff & Muller GmbH & Co. KG, C-60/03, z dnia 12 października 2004 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Portugaia Construcoes, C-164/99, z dnia 22 stycznia 2002 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Arblade i in., połączone C-369/96, C-376/96, z dnia 23 listopada 1999 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Rush Portuguesa, C-113/89, z dnia 27 marca 1990 r.

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE: Ubezpieczenia społeczne

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Bouygues travaux publics, C-17/19 z dnia 14 maja 2020 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Vueling Airlines, C-370/17 i C-37/18 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – AFMB, C-610/18 z dnia 26 listopada 2019 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – Vueling Airlines, C-370/17 i C-37/18 z dnia 11 lipca 2019 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Inspecteur van de Belastingdienst, C-631/17 z dnia 8 maja 2019 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Walltopia, C-451/17 z dnia 25 października 2018 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Alpenrind, C-527/16 z dnia 6 września 2018 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Komisja Europejska przeciwko Belgii, C-356/15 z dnia 11 lipca 2018 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Altun, C-359/16 z dnia 6 lutego 2018 r.

Orzeczenie
pdf

Postanowienie TSUE – Belu, C-474/16 z 24 października 2017 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – A-Rosa Flussschift, C-620/15 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – X przeciwko Staatssecretaris van Financiën, C-570/15 z dnia 8 marca 2017 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – X przeciwko Staatssecretaris van Financiën, C-569/15 z dnia 8 marca 2017 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – Altun, C-359/16 z dnia 9 lutego 2017 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – A-Rosa Flussschift, C-620/15 z dnia 12 stycznia 2017 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – Bogdan Chain vs. Atlanco Ltd, C-189/14, z dnia 21 maja 2015 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Format vs. ZUS, C-115/11, z dnia 4 października 2012 r.

Opinia
pdf

Opinia Rzecznika Generalnego – Format vs. ZUS, C-115/11, z dnia 3 maja 2012 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Fitzwilliam, C-202/97, z dnia 10 lutego 2002 r.

Wyrok
pdf

Wyrok TSUE – Plum, C-404/98, z dnia 9 listopada 2000 r.